С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значени

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значени

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0022
Публикувано на: сряда, 05 юни 2019
Валидно до: понеделник, 10 юни 2019, 14:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината" по  обособени позиции, както следва:

       Обособена позиция 1 - Техническо обезпечаване на събитията, част от дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", включваща следните събития: "Бургас и Морето", "Пясъчен фестивал", "Международен фолклорен фестивал" и др.;

       Обособена позиция 2 - Техническо обезпечаване на събития от национално и местно значение, част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-22, oбявява, че ценовите оферти на допуснатият участник ще бъде отворена и оповестена на заседание, което ще се състои на 10.06.2019г. (понеделник) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38074.

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0022

свали като pdf разглеждания: 899 последна промяна: 17:06:00, 05 юни 2019