С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Извършване на консултантска услуга – упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ по обособени позиции”, както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Извършване на консултантска услуга – упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ по обособени позиции”, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0018
Публикувано на: четвъртък, 06 юни 2019
Валидно до: вторник, 11 юни 2019, 11:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Извършване на консултантска услуга - упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ по обособени позиции", както следва:

 

ОП 1: Извършване на консултантска услуга - упражняване на строителен надзор за строежи в рамките на проект: "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап", ДБФП BG16RFOP001-1.004-006-С01.

 

ОП 2: Извършване на консултантска услуга - упражняване на строителен надзор за строеж" Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на нефтохимика, пл. "Тройката" №1, УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.181", в рамките на проект: "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим", ОП Региони в растеж, процедура:BG16RFOP001-1.004 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас

 

ОП 3: Извършване на консултантска услуга - упражняване на строителен надзор за строеж "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център за съвременно изкуство и библиотека в ПИ 07079.609.16, УПИ 1, кв.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, в рамките на проект: "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека", ОП Региони в растеж, процедура:BG16RFOP001-1.004 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас, с уникален номер в регистъра на обществените поръчки: № 00797-2019-0018, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 11.06.2019г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37484.  

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0018

свали като pdf разглеждания: 680 последна промяна: 10:47:11, 06 юни 2019