Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: „Извършване на ангажимент за договорени процедури (одит) за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по следните проекти: ОП 1. Енергийна ефе

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: „Извършване на ангажимент за договорени процедури (одит) за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по следните проекти: ОП 1. Енергийна ефе

Уникален номер в регистъра на АОП:9089328
Публикувано на: вторник, 18 юни 2019
Валидно до: понеделник, 01 юли 2019, 17:15

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: "Извършване на ангажимент за договорени процедури (одит) за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по следните проекти: ОП 1. Енергийна ефективност, включваща проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0004-C01 Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"; ОП 2, включваща проект "Интегриран модел за управление на градската мобилност - етап 1", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020; ОП 3, включваща проект: "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж. к. Меден рудник  - етап II" ОП 4, включваща проекти "Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас" и Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 01.07.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 02.07.2019 г. от 9:30 ч. в сградата на община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към съобщението за прекратяване:    https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39000

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева- юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" в община Бургас - 056 / 907- 276.

По техническата част: Веселина Димитрова - гл. експерт ИП, в дирекция ЕПП при Община Бургас, тел. 056/ 907 430

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9089328

свали като pdf разглеждания: 1536 последна промяна: 13:52:20, 25 юни 2019