СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА обществена поръчка чрез обява по чл.20 ал.3 т.2 от ЗОП с предмет: „Извършване на ангажимент за договорени процедури (одит) за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по следните проекти: Обособена пози

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА обществена поръчка чрез обява по чл.20 ал.3 т.2 от ЗОП с предмет: „Извършване на ангажимент за договорени процедури (одит) за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по следните проекти: Обособена пози

Уникален номер в регистъра на АОП:9089328
Публикувано на: вторник, 25 юни 2019
Валидно до: вторник, 25 юни 2019, 13:43

 

На основание чл. 96, ал. 4 от ППЗОП във вр. с чл. 193 оп ЗОП, Възложителят прекратява обществена поръчка чрез обява по чл.20 ал.3 т.2 от ЗОП с предмет: "Извършване на ангажимент за договорени процедури (одит) за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по следните проекти: Обособена позиция 1. Енергийна ефективност, включваща проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" № 26, ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0004-C01 Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"; Обособена позиция 2, включваща проект "Интегриран модел за управление на градската мобилност - етап 1", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020; Обособена позиция 3, включваща проект: "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж. к. Меден рудник  - етап II"; Обособена позиция 4, включваща проекти "Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас" и Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020", с уникален номер в РОП № 9089328, поради допуснати технически грешки и несъответствия в представените образци за попълване.

Линк към профила на поръчката: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38922

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9089328

свали като pdf разглеждания: 1351 последна промяна: 13:48:17, 25 юни 2019