Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции”

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0041
Публикувано на: понеделник, 15 юли 2019
Валидно до: сряда, 21 август 2019, 17:15

 

                                                  ОБЩИНА БУРГАС

 

                                                       Дирекция

 

                                            "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

                                                Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

                                     за обществена поръчка, с предмет:

 

"Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областна  транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции"

 На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

                                              гр. Бургас, 2019 г.

 

  Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 21.08.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 22.08.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

Гинка Драгнева - Гл.експерт " Икономика и  Стопански дейности", при Община Бургас - 056 907 532

Линк към съобщение за оповестяване на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41457

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0041

свали като pdf разглеждания: 3377 последна промяна: 10:33:34, 19 януари 2021