С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Изпълнение на строително - ремонтни работи по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително –ремонтни работи по

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Изпълнение на строително - ремонтни работи по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на строително –ремонтни работи по

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-02019-0027
Публикувано на: понеделник, 15 юли 2019
Валидно до: четвъртък, 18 юли 2019, 10:00

 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Изпълнение на строително - ремонтни работи по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Изпълнение на строително -ремонтни работи по изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв. 19, по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас", с идентификатор 07079.620.205 по КК на гр. Бургас; Обособена позиция № 2: "Изпълнение на строително -ремонтни работи по изграждане на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв. 16, кв. Акациите, гр. Бургас, с идентификатор 07079.659.229 по КК на гр. Бургас и  преустройство на апартамент с идентификатор 07079.653.503.2.1 в бл.462, вх. б ет.1  ж. р. "Меден рудник" за нуждите на Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0027,

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 18.07.2019г. от 10:00 часа в сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,зала 2.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38492

 

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-02019-0027

свали като pdf разглеждания: 1241 последна промяна: 11:29:02, 15 юли 2019