ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА“ в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност „

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА“ в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност „

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0031
Публикувано на: сряда, 24 юли 2019
Валидно до: сряда, 24 юли 2019, 15:27

 

        На 08.07.2019г. в деловодството на община Бургас бе депозирана жалба с вх.№ 93- ОП19-38/3/07.08.2019 г. срещу горепосоченото Решение и документацията по процедурата, едновременно, с което жалбоподателят, на основание чл.203, ал.2 от ЗОП е направил искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата".

       Наличието на образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията, за което в Община Бургас постъпи уведомление с изх.№ ИС-833/622, по преписка на КЗК-622 от 17.01.2019г., предпоставя задължението на Възложителя да се съобрази с императивно установените задължения по чл.203, ал.3 от ЗОП, а именно спиране на процедурата по провеждане на обществената поръчка, до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

       С оглед гореизложеното, провежданата от Община Бургас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА" в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност "Рибарско пристанище", кв. Крайморие, гр. Бургас",  се спира до възникване на една от двете хипотези, посочени в цитираната разпоредба на ЗОП - чл.203, ал.3 от ЗОП.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0031

свали като pdf разглеждания: 1091 последна промяна: 15:31:18, 25 юли 2019