Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Услуги за оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас”

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Услуги за оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас”

Уникален номер в регистъра на АОП:9091920
Публикувано на: сряда, 28 август 2019
Валидно до: петък, 09 август 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Услуги за оценяване въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на Община Бургас"

 

гр. Бургас, 2019 г.

Оферти за участие  могат да се подават до 17:15 ч. на 09.09. 2019 г. на адреса на Възложителя -  Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Деловодство.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 10.09. 2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас,   гр. Бургас, ул. "Александровска" №26, от комисия, назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9091920

свали като pdf разглеждания: 1554 последна промяна: 15:18:39, 18 ноември 2019