Възлагане на обществена поръчка чрез покана до покана до определени лица, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно – образователен център за съвременно

Възлагане на обществена поръчка чрез покана до покана до определени лица, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно – образователен център за съвременно

Публикувано на: четвъртък, 11 юли 2019
Валидно до: сряда, 17 юли 2019, 17:15

Община Бургас, на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 162 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закон за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 12, ал. 1 и поради стартиране изпълнението на обект: "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно - образователен център за съвременно изкуство и библиотека, находяща се в централната част на град Бургас", кани изпълнителя на инвестиционния проект да осъществява авторски надзор по време на строителството.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", тел.: 056/907242, факс: 056/841996.


Електронна преписка


свали като pdf разглеждания: 488 последна промяна: 17:04:16, 23 август 2019