Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по обособени позиции:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по обособени позиции:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0051
Публикувано на: петък, 11 октомври 2019
Валидно до: понеделник, 18 ноември 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по обособени позиции: ОП1: "Доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв.16, кв. Акациите, гр. Бургас; Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст и Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства. ОП 2: " Доставка и монтаж на  компютърно и офис оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства; Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв.16, кв. Акациите, гр. Бургас; Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст". ОП 3: "Доставка и монтаж на специализирано оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства"

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

 Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 18.11.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 19.11.2019г. от 10:30ч. в административната сграда на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, заседателна зала.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41023

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

По техническата част: Антония Благоева - началник отдел ИП при Община Бургас - 056/841 193

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0051

свали като pdf разглеждания: 2587 последна промяна: 08:48:33, 21 юли 2020