С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0035
Публикувано на: сряда, 04 септември 2019
Валидно до: вторник, 10 септември 2019, 08:30

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: "Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция УКОРС, отдел ОФК, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;Обособена позиция № 2:"Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;Обособена позиция №3:"Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП "Спортни имоти", съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП";Обособена позиция № 4: "Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП "Транспорт", съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП";Обособена позиция № 5: "Доставка на работно облекло и предпазни средства за нуждите на ОП "Чистота еко", съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП";Обособена позиция № 6: Доставка на специализирано медицинско работно облекло за медицинските специалисти в "Детско и училищно здравеопазване" и работно облекло за здравни медиатори";Обособена позиция № 7: "Избор на изпълнител за доставка на работно облекло и консумативи за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания по проект  "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП №: BG05M9OP001-2.008-0002-C01., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0035,

 

Обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 10.09.2019г. от 08:30 часа в сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,зала 2.  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38684


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0035

свали като pdf разглеждания: 713 последна промяна: 15:01:16, 04 септември 2019