Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0045
Публикувано на: вторник, 24 септември 2019
Валидно до: вторник, 08 октомври 2019, 17:15

 

На основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, срока за подаване на оферти е удължен, съгласно Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 2702/17.09.2019 г., относно обществена поръчка с предмет: "Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: "Доставка на автомобил 6+1 места за нуждите на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови";

Обособена позиция 2: "Автомобил тип микробус 5+1 места - за превоз на служители и разнос на храна, за нуждите на Детска кухня"

 

 

 

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 08.10.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 09.10.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0045

свали като pdf разглеждания: 606 последна промяна: 16:07:17, 24 септември 2019