Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисва

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисва

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0047
Публикувано на: четвъртък, 07 ноември 2019
Валидно до: четвъртък, 14 ноември 2019, 17:15

 

На основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, срока за подаване на оферти е удължен, съгласно Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 3366/06.11.2019 г., относно обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП "Туризъм", находящи се на територията на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. Месо и месни продукти; Обособена позиция № 2. Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 3. Риба и рибни продукти; Обособена позиция № 4. Яйца; Обособена позиция № 5. Пакетирани стоки и подправки; Обособена позиция № 6. Пресни плодове и зеленчуци, пресни подправки; Обособена позиция № 7. Консервирани и замразени продукти; Обособена позиция № 8. Алкохолни и безалкохолни напитки" по Обособена позиция № 5. Пакетирани стоки и подправки;

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 14.11.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 15.11.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0047

свали като pdf разглеждания: 656 последна промяна: 15:39:44, 07 ноември 2019