С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0047
Публикувано на: петък, 15 ноември 2019
Валидно до: сряда, 20 ноември 2019, 10:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП "Туризъм", находящи се на територията на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. Месо и месни продукти; Обособена позиция № 2. Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 3. Риба и рибни продукти; Обособена позиция № 4. Яйца; Обособена позиция № 5. Пакетирани стоки и подправки; Обособена позиция № 6. Пресни плодове и зеленчуци, пресни подправки; Обособена позиция № 7. Консервирани и замразени продукти; Обособена позиция № 8. Алкохолни и безалкохолни напитки", по Обособена позиция № 5. Пакетирани стоки и подправки, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0047,

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на публично заседание, което ще се състои на 20.11.2019г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39841 

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0047

свали като pdf разглеждания: 633 последна промяна: 14:03:11, 15 ноември 2019