Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника (СОТ)“

Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника (СОТ)“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0069
Публикувано на: четвъртък, 28 ноември 2019
Валидно до: четвъртък, 19 декември 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника (СОТ)"

гр. Бургас, 2019 г.    

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 19.12.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.12.2019 г. от 12:00 ч. в сградата на Община Бургас, от Комисия назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт: Даниела Георгиева - Главен Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки", тел.: 056/907242, факс: 056/841996

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти: 

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41098


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0069

свали като pdf разглеждания: 817 последна промяна: 17:19:55, 23 януари 2020