Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на постелъчен инвентар и кухненска посуда– стоки, включени в списъка по чл.12, ал. 1, т.1 от ЗОП“ по проект: „Създаване на условия за разкриване на

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на постелъчен инвентар и кухненска посуда– стоки, включени в списъка по чл.12, ал. 1, т.1 от ЗОП“ по проект: „Създаване на условия за разкриване на

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0076
Публикувано на: понеделник, 23 декември 2019
Валидно до: петък, 10 януари 2020, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Доставка на постелъчен инвентар и кухненска посуда- стоки, включени в списъка по чл.12, ал. 1, т.1 от ЗОП"  по проект: "Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас", Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, Приоритетна ос 5: "Регионална социална инфраструктура", процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца"  по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020".

 

 ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:

13.01.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" при община Бургас - 056/907 276

Антония Дякова - началник отдел ИП при община Бургас - 056/841 193   

 

 


 

 

 

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0076

свали като pdf разглеждания: 513 последна промяна: 11:55:07, 11 май 2020