С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по обособени позиции: ОП1: "Доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване за Дневен център

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по обособени позиции: ОП1: "Доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване за Дневен център

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0051
Публикувано на: четвъртък, 02 януари 2020
Валидно до: вторник, 07 януари 2020, 10:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по обособени позиции: ОП1: "Доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв.16, кв. Акациите, гр. Бургас; Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст и Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства. ОП 2: " Доставка и монтаж на  компютърно и офис оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства; Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв.16, кв. Акациите, гр. Бургас; Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст". ОП 3: "Доставка и монтаж на специализирано оборудване за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв.19"; Център за обществена подкрепа /ЦОП/ за деца и семейства", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0051,

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 07.01.2020г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39641

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0051

свали като pdf разглеждания: 1317 последна промяна: 17:49:54, 02 януари 2020