С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценова оферта в открита процедура, с предмет: „Изработване на предварително обследване и проучване и изготвяне на технически инвестиционни проекти за:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценова оферта в открита процедура, с предмет: „Изработване на предварително обследване и проучване и изготвяне на технически инвестиционни проекти за:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0061
Публикувано на: петък, 24 януари 2020
Валидно до: сряда, 29 януари 2020, 11:00

 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията назначена за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Изработване на предварително обследване и проучване и изготвяне на технически  инвестиционни проекти за:

1. Реконструкция на съществуващи кръстовища на бул."Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово - Бургас") при о.т.97 и при о.т.7 по плана на ж-к Меден рудник, гр.Бургас с въвеждане на нова организация на движението, с подобекти както следва :

 

  • Кръгово кръстовище 1 - Кръстовище при о.т.97, пресичане на бул."Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово - Бургас") с улица о.т.1039-о.т.6-о.т.97-о.т.149 (републикански път III-7909) по плана  на  ж.к."Меден рудник" , гр.Бургас

  • Кръгово кръстовище 2 - Кръстовище при о.т.7, пресичане на бул."Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово - Бургас") с улица "Георги Попаянов" с о.т.1154-о.т.1155-о.т7-о.т.8 по плана  на   ж.к."Меден рудник" , гр.Бургас

2. Нова улица от о.т.10-170-169-168-167-166-165-164-163-187-162-161-160-159-158-158а-157-156-155 до продължение на улица о.т.97-149-150 от второстепенната улична мрежа по плана на кв.7, кв.8, кв.6, кв.4 от ПУП-ПРЗ   на ПЗ "ЮГ", гр.Бургас",  с уникален номер в регистъра на обществените поръчки: № 00797-2019-0061, oбявява, че ценовата оферта на допуснатият участник ще бъде отворена и оповестена на заседание, което ще се състои на 29.01.2020. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала. 

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участникът в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40373.  

 

 

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0061

свали като pdf разглеждания: 1336 последна промяна: 17:06:57, 24 януари 2020