С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Културен дом на Нефтохимика, във връзка с реализацията на проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедр

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Културен дом на Нефтохимика, във връзка с реализацията на проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедр

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0054
Публикувано на: вторник, 28 януари 2020
Валидно до: петък, 31 януари 2020, 10:00

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Културен дом на Нефтохимика, във връзка с реализацията на проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим" - гр. Бургас" по 4 обособени позиции:ОП 1: "Доставка, монтаж и инсталиране на сценична озвучителна система за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".ОП 2: "Доставка, окабеляване и монтаж  на сценично, художествено осветление за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".ОП 3: "Доставка, монтаж и инсталиране на прожекционна мултимедийна кино система и дворна сценична платформа за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас"ОП 4: "Доставка и монтаж на обзавеждане за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0054,Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 31.01.2020г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40322


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0054

свали като pdf разглеждания: 1611 последна промяна: 15:53:24, 28 януари 2020