С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: : Доставка на употребяван ПСМ /верижен багер/ и употребяван товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на Община Бургас по обособени позиции както следва: Обос

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: : Доставка на употребяван ПСМ /верижен багер/ и употребяван товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на Община Бургас по обособени позиции както следва: Обос

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0057
Публикувано на: петък, 31 януари 2020
Валидно до: сряда, 05 февруари 2020, 14:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на публично състезание, с предмет: : Доставка на употребяван ПСМ /верижен багер/ и употребяван товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на Община Бургас по обособени позиции както следва:  Обособена позиция 1 - Доставка на употребяван ПСМ /верижен багер/  за нуждите  на ОП "ЧИСТОТА ЕКО";  Обособена позиция  2 - Доставка на употребяван товарен автомобил /самосвал/ за нуждите на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0057, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 05.02.2020г. (сряда) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 5, стая 514.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40465

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0057

свали като pdf разглеждания: 951 последна промяна: 15:48:17, 31 януари 2020