С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: : „Осигуряване на интернет и свързаност за общинска администрация, общински съвет и ВРБ"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: : „Осигуряване на интернет и свързаност за общинска администрация, общински съвет и ВРБ"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0068
Публикувано на: вторник, 04 февруари 2020
Валидно до: петък, 07 февруари 2020, 10:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на публично състезание, с предмет: : "Осигуряване на интернет и свързаност за общинска администрация, общински съвет и ВРБ:

Обособена позиция № 1: "Предоставяне на интернет и свързаност за Общинска администрация и общински съвет";

Обособена позиция № 2: "Предоставяне на интернет за други общински институции";

Обособена позиция № 3: "Предоставяне на интернет и свързаност за ОП Туризъм";

Обособена позиция № 4: "Предоставяне на интернет и свързаност за ОП Чистота Еко"

Обособена позиция № 5: "Предоставяне на интернет за общински предприятия"

Обособена позиция № 6: "Предоставяне на интернет за социални заведения", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0068, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 07.02.2020г. (петък) от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40719

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0068

свали като pdf разглеждания: 1245 последна промяна: 16:03:01, 04 февруари 2020