Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас” кв. 1, УПИ I"

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас” кв. 1, УПИ I"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2009-0050
Публикувано на: сряда, 30 декември 2009
Валидно до: четвъртък, 21 януари 2010, 16:00

ОБЩИНА  БУРГАС, ДОКУМЕНТАЦИЯ относно: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: "Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк гр. Бургас” кв. 1, УПИ I

ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG161PO001/1.4-03/2008:

”Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие” 2007- 2013 г. За повече информация прочетете приложените файлове.

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2009-0050

свали като pdf разглеждания: 20641 последна промяна: 13:48:18, 30 декември 2009