Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи - СМР за обекти:

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи - СМР за обекти:

Публикувано на: петък, 22 януари 2010
Валидно до: вторник, 26 януари 2010, 15:00

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строителни и монтажни работи - СМР за обекти:
ЛОТ 1 - Изпълнение на СМР за обект: ОУ "Елин Пелин";
ЛОТ 2 - Изпълнение на СМР за обект: ПГСАГ "Кольо Фичето;
ЛОТ 3 - Изпълнение на СМР за обект: ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов";
ЛОТ 4 - Изпълнение на СМР за обект: ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев";
ЛОТ 5 - Изпълнение на СМР за обект: ЦДГ №2 "Ханс Кр. Андерсен", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 26.01.2010 г. (вторник) от 15,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет. 1.
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация.


свали като pdf разглеждания: 6048 последна промяна: 14:58:12, 22 януари 2010