„Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството по чл. 166, ал. 1, т. 1 и чл. 168 от ЗУТ на общински обекти от І-ва до ІV-та категория” по позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за оценка съответствието на общин

„Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството по чл. 166, ал. 1, т. 1 и чл. 168 от ЗУТ на общински обекти от І-ва до ІV-та категория” по позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за оценка съответствието на общин

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0003
Публикувано на: сряда, 03 февруари 2010
Валидно до: четвъртък, 18 март 2010, 16:00

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството на общински обекти от І-ва до ІV-та категория" по позиции както следва:
Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за оценка съответствието на общински проекти от първа и втора категория, за всички видове строежи.
Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория, на обекти за строителство и ремонт на пътища и улици;
Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на водоснабдителни, канализационни обекти и съоръженията към тях;
Обособена позиция 4: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на обекти за изграждане на външно ел. захранване, улично осветление и телекомуникационни системи;
Обособена позиция 5: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на обекти за газификация;
Обособена позиция 6: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство.
Обособена позиция 7: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория за благоустрояване и озеленяване на градски пространства.

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0003

свали като pdf разглеждания: 102246 последна промяна: 11:40:33, 03 февруари 2010