Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване и софтуер: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Специализирано оборудване за кабинети; ЛОТ 3 – Компютърно и IT оборудване; ЛОТ 4 – Битово оборудване.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване и софтуер: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Специализирано оборудване за кабинети; ЛОТ 3 – Компютърно и IT оборудване; ЛОТ 4 – Битово оборудване.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0010
Публикувано на: вторник, 30 март 2010
Валидно до: петък, 23 април 2010, 16:00

Възложител на обществената поръчка е ОБЩИНА БУРГАС, по Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас” – Договор BG161РО001/1.1-01/2007/029, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1–01/ 2007, «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на градски ареали» по  Оперативна програма "Регионално развитие - 2007 – 2013”.За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0010

свали като pdf разглеждания: 38075 последна промяна: 16:58:04, 30 март 2010