Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството на общински обекти от І-ва до ІV-та категория” по позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне на док

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството на общински обекти от І-ва до ІV-та категория” по позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне на док

Публикувано на: четвъртък, 29 април 2010
Валидно до: петък, 30 април 2010, 14:00

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството на общински обекти от І-ва до ІV-та категория” по позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за оценка съответствието на общински проекти от първа и втора категория, за всички видове строежи.

Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория, на обекти за строителство и ремонт на пътища и улици;

Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на водоснабдителни, канализационни обекти и съоръженията към тях;

Обособена позиция 4: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на обекти за изграждане на външно ел. захранване, улично осветление и телекомуникационни системи;

Обособена позиция 5: Упражняване на строителен надзор за строежи от първа до четвърта категория за строителство и ремонт на обекти за газификация;

Обособена позиция 6: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория на обекти от високото строителство.

Обособена позиция 7: Упражняване на строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория за благоустрояване и озеленяване на градски пространства.”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 30.04.2010 г. (петък), от 14, 00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, етаж 1, заседателна зала.

 


свали като pdf разглеждания: 3579 последна промяна: 15:00:37, 29 април 2010