13. Извършване на сторителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум"

13. Извършване на сторителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум"

Публикувано на: вторник, 15 октомври 2013
Валидно до: четвъртък, 15 октомври 2048, 11:34

Идентификационен № 0-00943
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №22 от 23.04.2013 г.
Заповед на кмета за търг/концесия
Предмет на концесията Извършване на сторителни и монтажни работи по цялостното изграждане (проектиране и строителство) на "Парк Океанариум" - воден развлекателно-релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро" от и изцяло за сметка на концесионера, включително експлоатацията на обекта на концесията и извършването на други стопански дейности в обекта на концесии срещу получаване на приходи.
Индивидуализация на обекта на концесията Поземлен имот с идентификатор 07079.622.137 по КК на гр.Бургас, целият с полщ от 117 805 кв.м., с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", идентичен с УПИII-137, в кв.1 по ПУП-ПРЗ на Парк "Езеро", гр.Бургас, с граници на имота: имоти и идентификатори по КК 07079.622.7, 07079.622.22, 07079.622.136, 07079.622.135, 07079.622.39, 07079.622.12, 07079.622.60, 07079.622.98, 07079.622.18, с местонахождение област Бургас, община Бургас гр.Бургас, парк "Езеро".
Срок на концесията 35 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 19.06.2013 г.
Данни за концесионера "Уотър Атракшънс Къмпани Плюс"АД, ЕИК 222612425 със седалище и адрес на управление: гр.Бургас 8000, пл."Баба Ганка" №5, ет.3
Концесионно възнаграждение

1.Еднократно концесионно плащане - 660 000 лв.
2. Ежегодно концесионно плащане - 1% от брутните приходи на концесионера от експлоатацията а обекта за предходната година, но не по-малко от 60 000 лв., след въвеждане в експлоатация на обектите, но не по-късно от 5 години от датата на договора.


свали като pdf разглеждания: 9166 последна промяна: 14:01:34, 13 февруари 2018