10. Подлез на бул."Стефан Стамболов", до ДКЦ "Георги Победоносец" ЕООД

10. Подлез на бул."Стефан Стамболов", до ДКЦ "Георги Победоносец" ЕООД

Публикувано на: сряда, 02 юли 2008
Валидно до: вторник, 18 август 2009, 10:25

 

Идентификационен № 0-000752
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г.
Заповед на кмета за търг/концесия 1040/21.05.2007 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул."Стефан Стамболов", до ДКЦ "Георги Победоносец" ЕООД
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 01.07.2008 г.
Данни за концесионера "Геоплан инженеринг" ЕООД - гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Самара" №13, ет.4, ет.6, вписано в Регистъра за търговски дружества при ПОС по ф.д. №2501/2006 г.; БУЛСТАТ 1600058144
Концесионно възнаграждение 10 773,33   лв. годишно концесионно възнаграждение
Дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор 18.08.2009 г. Решение от 23.07.2009 г. на Общинския съвет Бургас - чл.73, ал.1 и 3 от ЗК и Раздел VIII т.2.2. от Договор за концесия

свали като pdf разглеждания: 10144 последна промяна: 17:08:01, 28 август 2017