11. Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

11. Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

Публикувано на: четвъртък, 02 декември 2010
Валидно до: вторник, 02 септември 2025, 13:49

Идентификационен № 0-000843
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №35 от 24.06.2010 г.
Заповед на кмета за търг/концесия №2327/23.08.2010 г.
Предмет на концесията Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр.Бургас, разположени в Зона 1, съгл. табл.№1, върху части от имоти-публична общинска собственост на Община Бургас, представляващи елементи на градско обзаваждане, по смисъла на чл.56 ал.1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрена схема, с представяне право за извършване на рекламна дейност, както и изграждане на инфраструктура, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на републиканска пътна мрежа, съгласно схема.
Индивидуализация на обекта на концесията Части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които, съгласно одобрена схема на Община Бургас, е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ по линиите на на масовия градски транспорт - заслони за спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъци и рекламни касети. Обхвата на спирките, находящи се в тротоарно пространство съдържа: тротоарно пронстранство под заслона, не повече от 3 м., както и по 3 м. спрямо всяка от останалите 2 страни на заслона. Обхватът на спирките, находящи се в сервитута на път включва територията под спирковия заслон, площа до пътното платно, както и по 2 м. спрямо вскяка от останалите страни на заслона.
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 02.09.2010 г.
Данни за концесионера "Про комюникейшънс" ЕООД с ЕИК 203607573
Концесионно възнаграждение 67 667,07   лв. годишно концесионно възнаграждение

свали като pdf разглеждания: 14283 последна промяна: 14:00:09, 13 февруари 2018