11. Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

11. Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

Публикувано на: четвъртък, 02 декември 2010
Валидно до: вторник, 02 септември 2025, 13:49

 

Идентификационен №

0-000843

Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия

Протокол №35 от 24.06.2010 г.

Заповед на кмета за търг/концесия

№2327/23.08.2010 г.

Предмет на концесията

Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр. Бургас, разположени в Зона 1, съгл. табл.№1, върху части от имоти-публична общинска собственост на Община Бургас, представляващи елементи на градско обзавеждане, по смисъла на чл.56 ал.1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрена схема, с представяне право за извършване на рекламна дейност, както и изграждане на инфраструктура, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на републиканска пътна мрежа, съгласно схема.

Индивидуализация на обекта на концесията

Части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 1 съгласно табл.№1, а именно части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които, съгласно одобрена схема на Община Бургас, е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ по линиите на  масовия градски транспорт - заслони за спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъци и рекламни касети. Обхвата на спирките, находящи се в тротоарно пространство съдържа: тротоарно пространство под заслона, не повече от 3 м., както и по 3 м. спрямо всяка от останалите 2 страни на заслона. Обхватът на спирките, находящи се в сервитута на път включва територията под спирковия заслон, площта до пътното платно, както и по 2 м. спрямо всяка от останалите страни на заслона.

Срок на концесията

15 години

Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор.

02.09.2010 г.,

Данни за концесионера

 "Про Комюникейшънс" ЕООД  с ЕИК 203607573

Концесионно възнаграждение

67 667,07   лв. годишно концесионно възнаграждение

Дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор

 

Съгласно решение по т.5 от Протокол № 56/30.04.2019г. на Общински съвет - Бургас със споразумение № 91-00-686/4-1/ 08.07.2019г.

Прекратена


свали като pdf разглеждания: 14441 последна промяна: 09:31:59, 25 септември 2020