12. Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 2 съгласно табл.№2, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

12. Части от имоти-публична общинска собственост, разположени в Зона 2 съгласно табл.№2, а именно тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, предвидено за заслони на спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъции и рекламни касети

Публикувано на: четвъртък, 02 декември 2010
Валидно до: вторник, 02 септември 2025, 14:11

Идентификационен № 0-000844
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №35 от 24.06.2010 г.
Заповед на кмета за търг/концесия №2327/23.08.2010 г.
Предмет на концесията Управление и поддържане, вкл. извършване на строителни и монтажни работи по изграждане и ремонт на спирки на масовия градски транспорт на гр.Бургас, разположени в Зона 2, съгл. табл.№2, върху части от имоти-публична общинска собственост на Община Бургас, представляващи елементи на градско обзаваждане, по смисъла на чл.56 ал.1 от ЗУТ, с цел задоволяване обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, съгласно одобрена схема, с представяне право за извършване на рекламна дейност, както и изграждане на инфраструктура, ремонт, подмяна и поддържане на съществуващи спирки по линиите на масовия градски транспорт, разположени в обхвата на републиканска пътна мрежа, съгласно схема.
Индивидуализация на обекта на концесията Части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 2 съгласно табл.№2, а именно части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които, съгласно одобрена схема на Община Бургас, е предвидено поставянето на елементи на градското обзавеждане, по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ по линиите на на масовия градски транспорт - заслони за спирки, спиркови указатели, кошчета за отпадъци и рекламни касети. Обхвата на спирките, находящи се в тротоарно пространство съдържа: тротоарно пронстранство под заслона, не повече от 3 м., както и по 3 м. спрямо всяка от останалите 2 страни на заслона. Обхватът на спирките, находящи се в сервитута на път включва територията под спирковия заслон, площа до пътното платно, както и по 2 м. спрямо вскяка от останалите страни на заслона.
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 02.09.2010 г.
Данни за концесионера "Пиеро 97 МА" АД-гр.София, ЕИК 131393474 със седалище и адрес на управление: гр.София 1113, район "Изгрев", ул."Н.Хайтов" №2, вх.Д
Концесионно възнаграждение 67 667,07   лв. годишно концесионно възнаграждение

свали като pdf разглеждания: 16059 последна промяна: 17:09:32, 28 август 2017