Община Бургас открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – публична общинска собственост

Община Бургас открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – публична общинска собственост

Публикувано на: понеделник, 28 април 2014
Валидно до: сряда, 11 юни 2014, 09:27

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На  основание чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 51, чл.88 и чл.90  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, във връзка с чл.37п от ЗСПЗЗ  Решение на Общински съвет - Бургас, открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - публична общинска собственост, както следва:

1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на поземлен имот №000091 - публична общинска собственост, находящ се в землище кв. Ветрен, гр. Бургас, с начин на трайно ползване "пасище, мера", с площ 171,077 дка., от които 167,074 дка. са десета категория, а 4,003 дка. са четвърта и начин на трайно ползване: пасище, мера, с  начална тръжна цена на годишен наем в размер на 1 037 лв., стъпка за наддаване 103.70 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 207.40 лева. Заповед № 1058/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

Изисквания към кандидатите: да бъдат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, в съответното землище и/или в съседни землища на територията на община Бургас, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Областна Дирекция по безопасност на храните - Бургас.

 

Търгът ще се проведе на 04.06.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 11.06.2014 г. от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търга се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 30 лева, без ДДС.

Заявление за участие в търга се подава в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00  часа на 02.06.2014 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 03.06.2014 година.

При обявяване на търга за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 10.06.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 11.06.2014 година.

 

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.     

Допълнителна информация: тел. 056/907 222- Виолета Иванова и Пенка Буйнова


свали като pdf разглеждания: 3960 последна промяна: 09:44:35, 29 април 2014