Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Публикувано на: понеделник, 28 април 2014
Валидно до: неделя, 11 май 2014, 16:27

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, както следва:

 

1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен имот - частна  общинска собственост, представляващ обект №2"а", находящ в гр. Бургас, ж.к. "Зорница", в подлеза "Янко Андонов", със  застроена площ 13.02 кв.м., предназначен за търговска дейност, с начална тръжна цена 100 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 10 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -   300 лева. Заповед № 1060/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.       

2. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен имот - частна  общинска собственост, находящ в гр. Бургас, кв."Акации", ул."Китка" №16, със  застроена площ 122 кв.м., предназначен за складова дейност, с начална тръжна цена  165 лв., без ДДС и стъпка за наддаване 16.50 лв., без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -   495 лева. Заповед № 1059/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.   

 

Търговете ще се проведат на 04.06.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 11.06.2014 г. от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 15.05.2014 г. и на 22.05.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 05.06.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 02.06.2014 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 03.06.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 10.06.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 09.06.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.  


свали като pdf разглеждания: 4098 последна промяна: 09:37:32, 29 април 2014