Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Публикувано на: понеделник, 28 април 2014
Валидно до: сряда, 11 юни 2014, 09:42


О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

 

1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ., с площ 1000 кв.м., в квартал 9  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 34 000  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 680 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 400 лева. Цена на тръжната документация - 68 лева, без ДДС. Заповед № 1077/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ., с площ 792 кв.м., в квартал 10  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 28 400  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 568 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 840 лева. Цена на тръжната документация - 56.80 лева, без ДДС. Заповед № 1076/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

3. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II-общ., с площ 562 кв.м., в квартал 11  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 21 200  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 424 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 120 лева . Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1075/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

4. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ., с площ 519 кв.м., в квартал 12  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 17 600  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 352 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 760 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1074/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

5. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IV-199 с площ 1 041 кв.м., в квартал 18  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 34 300  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 686 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 430 лева. Цена на тръжната документация - 68.60 лева, без ДДС. Заповед № 1073/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

6. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II-общ., с площ 560 кв.м., в квартал 50 по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 20 000  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 400 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 000 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1072/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

7. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VI-общ., с площ 1704 кв.м., в квартал 88  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 54 300  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 086 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 5 430 лева. Цена на тръжната документация - 108.60 лева, без ДДС. Заповед № 1071/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

8. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VII-общ., с площ 729 кв.м., в квартал 2  по плана на в.з."Боровете", землище кв."Банево",  гр. Бургас, отреден за вилно строителство, с начална тръжна цена       21 000  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 420 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 100 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1070/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                                                                                             9. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VIII-общ., с площ 677 кв.м., в квартал 2  по плана на в.з."Боровете", землище кв."Банево",  гр. Бургас, отреден за вилно строителство, с начална тръжна цена       19 500  лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 390 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 950 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1069/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                      

10. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XXVII-198 с площ 626 кв.м., в квартал 9  по плана на в.з."Боровете", землище кв."Банево",  гр. Бургас, отреден за вилно строителство, с начална тръжна цена       18 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 360 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 800 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1068/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                     

11. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V-283 с площ 507 кв.м., в квартал 8  по плана на в.з."До стопанския двор", землище кв."Банево",  гр. Бургас, отреден за вилно строителство, с начална тръжна цена 19 300 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 386 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 930 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1067/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                   

12. Поземлен имот с пл. № 67 - частна общинска собственост, целият с площ 642  кв.м., находящ се в кадастрален район 506  по ПНИ на с.о. "Батака", землище с. Твърдица, Община Бургас, с начална тръжна цена 14 700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 735 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 470 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1066/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                

13. Урегулиран поземлен имот V-общ  с площ 665  кв.м., в кв. 5  по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, с идентификатор 07079.820.1185 по КК на гр. Бургас, целият с площ 665 кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 67 700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 354 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 6 770 лева. Цена на тръжната документация - 135.40 лева, без ДДС. Заповед № 1065/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                          

14. Урегулиран поземлен имот II-839 с площ 631  кв.м., в кв. 24 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, с идентификатор 07079.820.239 по КК на гр. Бургас, целият с площ 631  кв.м., отреден за жилищно строителство,  с начална тръжна цена: 64 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 284 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 6 420 лева. Цена на тръжната документация - 128.40 лева, без ДДС. Заповед № 1064/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                          

15. Урегулиран поземлен имот III-839  с площ 592  кв.м., в кв. 24 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, с идентификатор 07079.820.240 по КК на гр. Бургас, целият с площ 592  кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена: 60 300 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 206 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 6 030 лева. Цена на тръжната документация - 120.60 лева, без ДДС. Заповед № 1063/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                 

16. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XI  с площ 724  кв.м., в квартал 5  по плана на с. Димчево, Община Бургас, отреден за КОО, с начална тръжна цена 20 400 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 408 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 040 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1062/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                               

17. Поземлен имот /ПИ/ №061003 частна общинска собственост, целият с площ 37,889 дка и начин на трайно ползване: нива IX категория в местността "Градината" /старо наименование - "Бахчата"/ по КВС на землище с. Брястовец, Община Бургас, с начална тръжна цена 15 482 лева и стъпка за наддаване в размер на  774.10 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  1 548.20 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1061/28.04.2014 г. на Кмета на Община Бургас.                                                    

Търговете ще се проведат на 04.06.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 11.06.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. 

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 02.06.2014 г.

            Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 03.06.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 10.06.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 09.06.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

 

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.  


свали като pdf разглеждания: 4455 последна промяна: 09:47:59, 29 април 2014