Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

Публикувано на: петък, 23 май 2014
Валидно до: сряда, 09 юли 2014, 09:15


О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I, с площ 774 кв.м., в квартал 11 по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 7 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 350 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 700 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1249/21.05.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II, с площ 600 кв.м., в квартал 11 по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 5 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 275 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 550 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1250/21.05.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

3. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III, с площ 615 кв.м., в квартал 11 по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 5 600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 280 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 560 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1251/21.05.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

4. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IV, с площ 615 кв.м., в квартал 11 по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 5 650 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 282.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 565 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1252/21.05.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

5. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VI, с площ 660 кв.м., в квартал 11 по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 300 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 600 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1253/21.05.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

6. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VII, с площ 678 кв.м., в квартал 11 по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 310 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 620 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1254/21.05.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

7. Поземлен имот с пл. № 66 - частна общинска собственост, целият с площ 609  кв.м., находящ се в кадастрален район 506  по ПНИ на с.о. "Батака", землище с. Твърдица, Община Бургас, с начална тръжна цена 14 300 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 715 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 430 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1255/21.05.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

8. Поземлен имот /ПИ/ № 030033 - частна общинска собственост, целият с площ 6 289 дка и начин на трайно ползване: нива X категория в местността "Калното" /старо наименование - "Чаморлията"/ по КВС на землище кв."Ветрен", гр. Бургас, с начална тръжна цена 10 600 лева и стъпка за наддаване в размер на  530 лева. Размер на депозита за участие в тръжната процедура -  1 060 лева. Цена на тръжната документация - 50 лева, без ДДС. Заповед № 1256/21.05.2014 г. на Кмета на Община Бургас.    

9. Имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.501.217 по одобрената кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, целият с площ 1 892 кв.м, отреден за комплексно обществено обслужване /КОО/,  идентичен с урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ  с площ 1 892 кв.м., в квартал 36 по ПУП-ПРЗ на к/с "Изгрев", гр. Бургас, с начална тръжна цена 844 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8 440 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 84 400 лева. Цена на тръжната документация - 250 лева, без ДДС. Заповед № 1257/21.05.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 02.07.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 09.07.2014 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. 

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 30.06.2014 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 01.07.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 08.07.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 07.07.2014 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

 

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.    


свали като pdf разглеждания: 4324 последна промяна: 09:17:07, 23 май 2014