Община Бургас обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

Община Бургас обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

Публикувано на: четвъртък, 30 октомври 2014
Валидно до: понеделник, 01 декември 2014, 06:32

            На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VII – 161, с площ 583 кв.м., в квартал 17 по ПУП – ПРЗ на в.з. Росенец, гр.Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 16 600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 332 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1660 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №2975/30.10.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II, с площ 816 кв.м., в квартал 16 по плана на с.Твърдица, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена в размер на  20 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 418 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 090 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №2975/30.10.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете да се проведат на 02.12.2014 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

 При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 09.12.2014 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 28.11.2014 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 01.12.2014 година..

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 08.12.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 05.12.2014 година.

 

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 306 – Ивелина Велева  


свали като pdf разглеждания: 4051 последна промяна: 10:48:48, 07 ноември 2014