Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Публикувано на: петък, 31 октомври 2014
Валидно до: вторник, 09 декември 2014, 16:00

О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, както следва:

1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обект № 5 - "Лекарски кабинет", с полезна площ 12.32 кв.м., ведно с 6.37 кв.м. ид.ч. от манипулационна и 13.44 кв.м. ид.ч. от чакалня, коридор и сервизни помещения, находящ се в сградата в кв.135, УПИ I по плана на с. Черно море, Община Бургас, при граници на кабинета:изток - манипулационна, запад - външен зид, север - чакалня, юг - външен зид към ул."Пирин". Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 275 /двеста седемдесет и пет/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 27.50 /двадесет и седем и петдесет стотинки/ лева без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура - 825 /осемстотин двадесет и пет/ лева. Заповед № 2985/31.10.2014 г. на Кмета на Община Бургас.
2. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обект "Лекарски кабинет", със застроена площ 47.76 кв.м., находящ се в сградата на кметството в кв. "Горно Езерово", гр. Бургас, при граници на кабинета: север - външен зид, изток - външен зид, юг - помещения за социално подпомагане, запад - помещения за социално подпомагане. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 48 /четиридесет и осем/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 4.80 /четири и осемдесет стотинки/ лева без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура - 144 /сто четиридесет и четири/ лева. Заповед №2985/31.10.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

Търговете ще се проведат на 11.12.2014 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.12.2014 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.
Оглед на обектите може да бъде извършван на 19.11.2014 г. и на 05.12.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 12.12.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа.
Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.
Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.
Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 09.12.2014 година.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 10.12.2014 година.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 16.12.2014 година.
При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 17.12.2014 година.
Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.
За допълнителна информация: тел. 056/907 306 - Ивелина Велева.


свали като pdf разглеждания: 4036 последна промяна: 11:20:20, 07 ноември 2014