Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Публикувано на: сряда, 05 ноември 2014
Валидно до: вторник, 09 декември 2014, 16:00

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:

1.      За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обект, с площ 122 кв.м., построен  в УПИ I, кв.16 по плана на кв. Акации“, ул.“Китка“ № 16, гр. Бургас, при граници на обекта: изток – външен зид към поземления имот, запад – външен зид към ул.“Пеликан“, север – външен зид към ул.“Китка“, юг – външен зид към поземления имот, предназначен за складова дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  165 /сто шестдесет и пет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 16.50 /шестнадесет и петдесет стотинки/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 495 /осемстотин двадесет и пет/ лева. Заповед №3013/05.11.2014г. на Кмета на Община Бургас.

2.      За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение №3, находящо се в гр.Бургас, ж.к. "Меден рудник”, ул.”Въстаническа” № 40, със застроена площ  17.14 кв.м., при  граници : североизток – външен зид, северозапад – помещение №2, югозапад – помещение №4, югоизток – помещение №4, предназначен за офис. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  50 /петдесет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 150 /сто и петдесет/ лева. Заповед №3013/05.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

3.      За отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищен обект, находящ  се  в  гр. Бургас, ул. “Константин Величков” № 45, избен етаж, със застроена площ  63.24 кв.м., при граници: изток – частен имот, запад – външен зид към ЖСК ”Октомврийска слава”, север – външен зид към ул.”К. Величков”, юг – външен зид към двора, отгоре – първи етаж, предназначен за  офис. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  270 /двеста и седемдесет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 27 /двадесет и седем/ лева без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 810 /осемстотин и десет/ лева. Заповед № 3013/05.11.2014г. на Кмета на Община Бургас.

4.      За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обект № 3“а“, в подлеза "Янко Андонов“, ж.к.“Зорница“, гр. Бургас, със застроена площ 12.81 кв.м., при граници: изток – вертикална стена на подлеза, запад – пешеходен тунел, север – вертикална стена на подлеза, юг – обект № 2”а”, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  100 /сто/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 /десет/ лева без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 300 /триста/ лева. Заповед №3013/05.11.2014г. на Кмета на Община Бургас.

5.      За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на павилион № 1, предназначен  за  търговска дейност, съгласно скица неразделна част от заповедта, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл.“Трапезица“, гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с обща площ 

5.77 кв.м., при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3 в

ж.к.“Братя Миладинови“, запад – тротоарно пространство и автобусна спирка на ул.“Струга“,

север – тротоарно пространство и автобусна спирка на ул.“Струга“, юг – павилион №2 и тротоарно пространство. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  70 /седемдесет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 7 /седем/ лева без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 210 /двеста и десет/ лева. Заповед №3013/05.11.2014г. на Кмета на Община Бургас.

6.      За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на павилион № 4, предназначен  за  търговска дейност, съгласно скица неразделна част от заповедта, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл.“Трапезица“, гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с  обща  площ  8.85 кв.м., при граници: изток – тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3 в ж.к.“Братя Миладинови“, запад – тротоарно пространство и автобусна спирка на ул.“Струга“, север – павилион №3, юг – павилион №5. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  105 /сто и пет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10.50 /десет и петдесет стотинки/ лева без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 315 /триста и петнадесет/ лева. Заповед № 3013/05.11.2014г. на Кмета на Община Бургас.

7.      За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на павилион № 6 от базар "Механотехникум“, предназначен  за  търговска дейност, находящ се върху тротоарното пространство на бул. “Стефан Стамболов“, гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с  обща  площ  8.56 кв.м., при граници: изток – оградата на ПГСАГ "Кольо Фичето“, запад – тротоарно пространство и бул. "Ст. Стамболов“, север – павилион № 5, юг – ограда, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.50 от дневния ред на проведеното на 30.09.2014 г. заседание /Протокол №41/. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  154 /сто петдесет и четири/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 15.40 /петнадесет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 462 /четиристотин шестдесет и два/ лева. Заповед №3014/05.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

8.      За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на  самостоятелен обект, представляващ сграда – фурна, находяща се в УПИ VII-343, в кв. 34 по плана на с. Равнец, Община Бургас, със застроена площ 230 кв.м., предназначен за производствена дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  230 /двеста и тридесет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 23 /двадесет и три/ лева без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 690 /шестотин и деветдесет/ лева. Заповед № 3014/05.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

9.      За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен обект, представляващ трети етаж от триетажна масивна сграда, построена в УПИ I в кв.147 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, и административен адрес ул.“Левски“ № 23, с полезна площ 80.40 кв.м., при съседи: отдолу – втори етаж - общинска собственост, отгоре - покрив, предназначен за осъществяване на консулски функции. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  300 /триста/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 30 /тридесет/ лева без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 900 /деветстотин/ лева. Заповед № 3014/05.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

10.  За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир с полезен обем 151 000 куб.м. и общ обем 170 000 куб.м., изграден в поземлен имот № 000219 с площ 77.679 дка, находящ се в местността "Хурдере” по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, при граници: имоти №№ 000242,000274, 000244, 016073, 016072, 016071, 016070, 016069, 016068, 000221, 000199, 000285, 000310, 000312, 000169, 000241, 028049 и 028050. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 194 /сто деветдесет и четири/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 19.40 /деветнадесет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 582 /петстотин осемдесет и два/ лева. Заповед № 3014/05.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

11.  За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир с полезен обем 256 000 куб.м. и общ обем 284 000 куб.м., изграден в поземлен имот № 000350 с площ 96.667 дка, находящ се в местността "Кайлъдере” по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, при граници: имоти №№ 000351, 000249, 000253, 000239, 000254 и 000352. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  242 /двеста четиридесет и два/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 24.20 /двадесет и четири лева и двадесет стотинки/ без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 726 /седемстотин двадесет и шест/ лева. Заповед № 3014/05.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

12.  За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир с полезен обем 315 000 куб.м. и общ обем 429 000 куб.м., изграден в поземлен имот № 000112 с площ 156.946 дка, находящ се в местността "Горни плочи” по КВС на землище с. Маринка, Община Бургас, при граници: имоти №№ 000113, 014207, 014205, 014179, 014090 и 014209. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 318 /триста и осемнадесет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 31.80 /тридесет и един лева и осемдесет стотинки/ без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 954 /деветстотин петдесет и четири/ лева. Заповед № 3014/05.11.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

Търговете ще се проведат на 11.12.2014 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 18.12.2014 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 19.11.2014 г. и на 05.12.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 12.12.2014 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 09.12.2014 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 10.12.2014 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 16.12.2014 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 17.12.2014 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 306 – Ивелина Велева.

 


свали като pdf разглеждания: 4189 последна промяна: 10:43:45, 11 ноември 2014