Община Бургас открива публичен търг за отдаване под наем на общински имот чрез публичен търг с тайно наддаване

Община Бургас открива публичен търг за отдаване под наем на общински имот чрез публичен търг с тайно наддаване

Публикувано на: четвъртък, 18 декември 2014
Валидно до: петък, 30 януари 2015, 15:26

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедурa за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот – общинска собственост:

1. Обект "Кафе“, разположен в "Закрит плувен басейн“ находящ се в ПИ с идентификатор 07079.651.72 по КККР на гр. Бургас, идентичен с УПИ I в кв. 135 по плана на Районен център “Меден рудник”, състоящ се от зала, складово помещение и сервизни помещения с обща площ 78,45 кв.м, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.75 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание /Протокол №43/. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 540 /петстотин и четиридесет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 54 /петдесет и четири/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 620 /хиляда шестотин и двадесет/ лева.

 Търгът да се проведе на 20.01.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозит за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация търга в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 10,00 до 11,30 часа и от 14,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 16.01.2015 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 19.01.2015 година.

Утвърждавам тръжна документация за търга за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба–образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор–проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван на 29.12.2014 г. и на 13.01.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 27.01.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 23.01.2015 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 26.01.2015 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 23.01.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Допълнителна информация: тел. 056/907 306 – Ивелина Велева.

 

 


свали като pdf разглеждания: 4342 последна промяна: 09:17:02, 23 декември 2014