Заповед № 254/05.02.2015г.

Заповед № 254/05.02.2015г.

Публикувано на: четвъртък, 05 февруари 2015
Валидно до: понеделник, 09 февруари 2015, 23:59

В Община Бургас е постъпило писмо вх. №70-00-436/2/04.02.2015г. от "Болкан Ентертейнмент Компани ЕООД, с което е поискано спешно подписване на договора за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ дни на част от недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор по КККР на гр. Бургас 07079.618.139, с площ 4990 кв.м., част от УПИ I в кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас.

Мотивът за направеното искане на дружеството, спечелило търга, е че същото е вече в преговори с едни от най- големите агенции в света, за осигуряване на артисти за музикалния фестивал "Спирит Оф Бургас, но за продължаване на преговорите е необходимо надлежно правно основание за това. При разглеждане на искането, ведно с издадената заповед №137/22.01.2015г. и административната преписка по издаването й, установих следното:

 Съгласно решението на Общински съвет Бургас, по т.53 от дневния ред на проведеното на 25.11.2015 г. заседание, обективирано в Протокол №43, спечелилият търга следва във всички свои рекламни и промоционални кампании да използва наименованието на музикалния фестивал "Спирит Оф Бургас“.

За наемателят, възможността да използва марката "Спирит Оф Бургас“, собственост на Община Бургас, ще възникне след подписването на договора. Това ще му даде възможност за легитимирането му пред агенциите, с които е в предварителни преговори, с оглед осигуряване на световно известни изпълнители. Тук следва да се съобрази обстоятелството, че календарът на атрактивните артисти и музиканти е натоварен с много ангажименти и за осигуряване на присъствието им е необходимо своевременно да бъдат предприети действия за сключване на договори. В случай, че такива действия не бъдат предприети, ще бъде съществено затруднено или осуетено изпълнението на издадената заповед, съответно успешното организиране и провеждане на фестивала.

Следва да се има предвид и че провеждането на посочения фестивал, като част от културния календар на града се е превърнало в традиция и се свързва с популяризирането му не само в страната, но и в Европа, както като туристическа дестинация, така и като фестивален град, което обосновава и обществения интерес от допускане предварително изпълнение на издадената заповед за определяне на спечелилия участник.

Евентуалното удължаване във времето на подписването на цитирания договор ще има за последица пълно осуетяване и проваляне на провеждането на културно мероприятие с международна известност, поради което и на основание чл.60, ал. 2 и ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс,

  

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

 Допускам предварително изпълнение на Заповед №137/22.01.2015г. с която

"Болкан Ентертейнмент Компани“ ЕООД, със седалище и адрес на управление обл.София – град, общ. Столична, гр.София, ул."Криволак“ №48, ЕИК .......... представлявано от Петър Маринов Петров с ЕГН ............... – Управител, е определено за спечелило търга за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ дни на част от недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор по КККР на гр. Бургас 07079.618.139, с площ 4990 кв.м., част от УПИ I в кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас.         

 Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 3-дневен срок от обявяването й, пред Административен съд – Бургас.

            Препис от заповедта да се връчи на всички участници в търга и Дирекция  “Управление на общинската  собственост” при Община Бургас за изпълнение.

 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

За Кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №250/04.02.2015г.

 


свали като pdf разглеждания: 3932 последна промяна: 15:14:32, 06 февруари 2015