С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано на: понеделник, 09 февруари 2015
Валидно до: петък, 13 март 2015, 23:59

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:

1.      За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект, находящ се в гр.Бургас, ул. "Александровска“ №115, представляващ обект №3 (ляв), с полезна площ 177.74 кв.м., при граници: изток – външен зид, запад – външен зид и ул."Александровска“, север – стълбище и магазин общинска собственост, юг – стълбище и магазин общинска собственост, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 3 200 /три хиляди и двеста/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 320 /триста и двадесет/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 9 600 /девет хиляди и шестотин/ лева. Заповед №294/09.02.2015г. на Кмета на Община Бургас.

2.      За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обект, с площ 122 кв.м., построен  в УПИ I, кв.16 по плана на кв. Акации“, ул.“Китка“ № 16, гр. Бургас, при граници на обекта: изток – външен зид към поземления имот, запад – външен зид към ул.“Пеликан“, север – външен зид към ул.“Китка“, юг – външен зид към поземления имот, предназначен за складова дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  165 /сто шестдесет и пет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 16.50 /шестнадесет и петдесет стотинки/ лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 495 /осемстотин двадесет и пет/ лева. Заповед №294/09.02.2015г. на Кмета на Община Бургас.

3.      За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на  самостоятелен обект, представляващ сграда – фурна, находяща се в УПИ VII-343, в кв. 34 по плана на с. Равнец, Община Бургас, със застроена площ 230 кв.м., предназначен за производствена дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  230 /двеста и тридесет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 23 /двадесет и три/ лева без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 690 /шестотин и деветдесет/ лева. Заповед № 295/09.02.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

4.      За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на язовир с полезен обем 256 000 куб.м. и общ обем 284 000 куб.м., изграден в поземлен имот № 000350 с площ 96.667 дка, находящ се в местността "Кайлъдере” по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, при граници: имоти №№ 000351, 000249, 000253, 000239, 000254 и 000352. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  242 /двеста четиридесет и два/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 24.20 /двадесет и четири лева и двадесет стотинки/ без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 726 /седемстотин двадесет и шест/ лева. Заповед № 296/09.02.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

Търговете ще се проведат на 10.03.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 17.03.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 11.02.2015 г. и на 25.02.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 11.03.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 06.03.2015 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 09.03.2015 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 13.03.2015 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 16.03.2015 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 306 – Ивелина Велева.


свали като pdf разглеждания: 4040 последна промяна: 09:14:00, 11 февруари 2015