С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано на: четвъртък, 30 април 2015
Валидно до: вторник, 09 юни 2015, 23:41

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот № 056003 в местността "Камбуров хълм“ (старо наименование -"Камбуров  баир“) по КВС на землище с. Брястовец, Община Бургас, с площ 8,799 дка и начин на трайно ползване: овощна градина, ІХ категория, с начална тръжна цена в размер на 3 268  лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 163.40 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 326.80 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №1037/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

2. Имот № 010070 в местността "Припека“ по КВС на землище с. Маринка, Община Бургас, целият с площ 4,004 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива, VІІ категория, с начална тръжна цена в размер на 3 820 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 191 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 382 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №1037/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

3.Имот № 016070 в местността "Бързият дол“ (старо наименование -"Хурдере“) по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с площ 9,501 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива, VІІ категория, с начална тръжна цена в размер на 7 710 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 385.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 771 лева. Цена на тръжната документация – 50 /петдесет/ лева, без ДДС. Заповед №1038/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

4.Имот № 016071 в местността "Бързият дол“ (старо наименование -"Хурдере“) по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с площ 10,497 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива, VІІ категория, с начална тръжна цена в размер на 8 520 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 426 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 852 лева, цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №1038/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

5.Имот № 016073 в местността "Бързият дол“ (старо наименование -"Хурдере“) по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с площ 15,003 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива, VІІ категория, с начална тръжна цена в размер на 12 240 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 612 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 224 лева, цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №1038/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

6.Имот № 016076 в местността "Бързият дол“ (старо наименование -"Хурдере“) по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с площ 25,499 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива, VІІ категория, с начална тръжна цена в размер на 20 790 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 1 039 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 079 лева, цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №1038/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

7.Имот № 019027 в местността "Обратното“ (старо наименование - "Гьотвердията“) по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с площ 3,980 дка и начин на трайно ползване: нива, ІІІ категория, с начална тръжна цена в размер на 3 150 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 157.50 лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 315 лева, цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №1038/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

8.Имот № 019029 в местността "Обратното“ (старо наименование - "Гьотвердията“) по КВС на землище с. Извор, Община Бургас,  с площ 4,499 дка и начин на трайно ползване: нива, ІІІ категория, с начална тръжна цена в размер на 3 554 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 177.70 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 355,40 лева, цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №1038/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

9.Имот № 021010 в местността "Тушова барака“ по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с площ 4,497 дка и начин на  трайно ползване: нива, ІV категория, с начална тръжна цена в размер на 83 200 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 4 160 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 8 320 лева, цена на тръжната документация – 166.40 лева, без ДДС. Заповед №1038/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

10.Имот № 021037 в местността "Пашови ниви“ (старо наименование  – "Пашов турлуци“) по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с площ 12,500 дка и начин на  трайно ползване: нива, ІV категория, с начална тръжна цена в размер на 231 250 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 11 562.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 23 125 лева, цена на тръжната документация – 250 лева, без ДДС. Заповед №1038/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

11.Имот № 026059 в местността "Христакиева кошара“ (старо наименование  – "Христакиева къшла“) по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с площ 8,459 дка и начин на  трайно ползване: нива, VІІ категория, с начална тръжна цена в размер на 5 075 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 253.75 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 507.50 лева, цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №1038/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

12.Имот № 028036 в местността "Бързият дол“ (старо наименование -"Хурдере“) по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с площ 7,500 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива, VІІ категория, с начална тръжна цена в размер на 6 240 лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 312 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 624 лева, цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед №1038/29.04.2015 г. на Зам.Кмета на Община Бургас (съгласно Заповед №1018/28.04.2015 г.).

Търговете ще се проведат на 03.06.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 10.06.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 14.05.2015 г. и на 28.05.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 05.06.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 01.06.2015 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 02.06.2015 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 08.06.2015 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 09.06.2015 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 220 – Ивелина Велева.


свали като pdf разглеждания: 3691 последна промяна: 09:14:33, 20 май 2015