С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано на: четвъртък, 30 април 2015
Валидно до: вторник, 09 юни 2015, 23:44

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на имоти, представляващи язовири – публична  общинска  собственост, както следва:

1.      Язовир с полезен обем 256 000 куб.м. и общ обем 284 000 куб.м., изграден в поземлен имот № 000350 с площ 96.667 дка, находящ се в местността "Кайлъдере” по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, при граници: имоти №№ 000351, 000249, 000253, 000239, 000254 и 000352. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  242 /двеста четиридесет и два/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 24.20 /двадесет и четири лева и двадесет стотинки/ без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 726 /седемстотин двадесет и шест/ лева. Заповед № 1036/29.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

2.      Язовир с полезен обем 35 000 куб.м. и общ обем 40 000 куб.м., изграден в поземлен имот № 000105 по КВС на землище с. Изворище, Община Бургас, целият с площ 13.081 дка, при граници: имоти №№ 000102, 000101, 000116, 000139, 000117, 000114, 000109, 000125 и 000078. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 80 /осемдесет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 8.00 /осем/ лева, без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 240 /двеста и четиридесет/ лева.Заповед № 1036/29.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

3.      Язовир с полезен обем 58 000 куб.м. и общ обем 64 000 куб.м., изграден в поземлен имот № 009011 по КВС на землище с. Миролюбово, Община Бургас, целият с площ 13.417 дка, при граници: имоти №№ 001008, 009009, 001007 и 009012. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  90 /деветдесет/ лева, без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 9 /девет/ лева, без ДДС, размер на депозита за участие в тръжната процедура – 270 /двеста и седемдесет/ лева. Заповед № 1036/29.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 03.06.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 10.06.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 14.05.2015 г. и на 28.05.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 05.06.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 01.06.2015 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 02.06.2015 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 08.06.2015 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 09.06.2015 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 220 – Ивелина Велева.


свали като pdf разглеждания: 4297 последна промяна: 14:44:55, 30 април 2015