С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано на: вторник, 19 май 2015
Валидно до: понеделник, 29 юни 2015, 09:15

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:

1.      За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен обект с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Константин Величков“ № 29, вх.5, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 07079.608.15.1.93 по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас, със застроена  площ 244 кв.м. /полезна площ 197,09 кв.м./,  предназначен "за студио“, представляващ под блоково помещение в партера на ЖСК "Октомврийска слава“, при граници по ПУП: изток- външен зид, запад- "Изотсервиз“, север- външен зид и юг- ул. "Константин Величков“, отгоре- жилища, отдолу- изби, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.42 от дневния ред на проведеното на 24.03.2015 г. заседание /Протокол № 49/. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 1200 /хиляда и двеста/ лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3 600 /три хиляди и шестотин/ лева. Заповед № 1188/19.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.

2.      За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищни помещения  с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Константин Величков“ № 45,  представляващи  избени помещения с полезна площ 63,24 кв.м., при граници: север-  външен зид, изток- външен зид, юг- външен зид и запад- стълбище, за които е съставен  Акт № 2534/ 04.05.00г. за частна общинска собственост, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.42 от дневния ред на проведеното на 24.03.2015 г. заседание /Протокол №49/. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на  270 /двеста и седемдесет/ лева  без  ДДС, стъпка за наддаване в размер на 27 /двадесет и седем/ лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 810 /осемстотин и десет/ лева. Заповед № 1188/19.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 23.06.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 01.07.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 28.05.2015 г. и на 11.06.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 25.06.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 19.06.2015 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 22.06.2015 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 29.06.2015 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 30.06.2015 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 220 – Ивелина Велева.


свали като pdf разглеждания: 3714 последна промяна: 09:16:20, 19 май 2015