С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано на: петък, 29 май 2015
Валидно до: понеделник, 15 юни 2015, 15:54

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, както следва:

 • 1. Самостоятелен временен обект №1, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", срещу блок 15, представляващ сграда - метална конструкция със застроена площ 29.16 кв.м. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 230 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 23 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 690 лева. Заповед № 1277/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 2. Самостоятелен временен обект №2, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", срещу блок 15, представляващ сграда - метална конструкция със застроена площ 164.30 кв.м. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 1 300 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 130 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 900 лева. Заповед № 1277/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 3. Самостоятелен обект, находящ се на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв.8 по плана на с.Миролюбово, община Бургас, със застроена площ 43,18 кв.м. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 130 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 390 лева. Заповед № 1277/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 4. Самостоятелен временен обект, представляващ павилион №1, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на площад "Трапезица", гр. Бургас, ведно с правото на ползване на 1/6 от санитарен възел, всичко с обща площ 5,77 кв.м, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 86.55 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 8.70 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 260 лева. Заповед № 1277/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 5. Самостоятелен временен обект, представляващ павилион №4, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на площад "Трапезица", гр. Бургас, ведно с правото на ползване на 1/6 от общ санитарен възел, всичко с обща площ 8,85 кв.м., предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 132.75 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13.30 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 400 лева. Заповед № 1277/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 6. Нежилищен обект, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Лазур", кв. 45, южно от бл. № 4, с полезна площ 24,70 кв.м. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 123.50 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 12.40 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 370.50 лева. Заповед №1277/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 7. Обособени части от имот - публична общинска собственост, предназначени за цифрова автоматична телефонна централа, представляващи помещение на партерния етаж със застроена площ 37,00 кв.м. и помещение в сутерена с полезна площ 7,00 кв.м., находящи се в сградата на ОУ "П.К.Яворов", построена в УПИ I, кв. 18 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Карлово" № 19. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 264 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 26.40 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 792 лева. Заповед № 1277/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 8. Нежилищен имот, находящ се в подлеза "Янко Андонов", ж.к. "Зорница", гр. Бургас, представляващ обект № 2, със застроена площ 24.34 кв.м., предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 195 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 19.50 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 585 лева. Заповед № 1278/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 9. Нежилищен имот, находящ се в подлеза "Янко Андонов", ж.к. "Зорница", гр. Бургас, представляващ обект № 3"а", със застроена площ 12.81 кв.м., предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 лева. Заповед № 1278/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 10. Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к. "Зорница", гр. Бургас, представляваща обект № 7, предназначен за услуги, с полезна площ 63,50 кв.м. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 500 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 50 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 500 лева. Заповед № 1278/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 11. Обособена част от имот - публична общинска собственост, находящ се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляващ обект №3, предназначен за услуги на населението, с площ 17,66 кв.м. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 75 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 7.50 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 225 лева. Заповед №1278/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 12. Обособена част от имот - публична общинска собственост, находящ се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляващ обект №9, предназначен за рехабилитационна дейност, с площ 193,61 кв.м. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 270 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 27 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 810 лева. Заповед №1278/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 13. Обособена част от имот - публична общинска собственост, находящ се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляващ обект №17, предназначен за търговска дейност, с площ 17,63 кв.м. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 111 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 11.10 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 333 лева. Заповед № 1278/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.
 • 14. Обособена част от имот - публична общинска собственост, находящ се в Спортна зала "Младост", ж.к."Славейков", гр. Бургас, представляващ обект №19, предназначен за търговска дейност, с площ 21,42 кв.м, Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 135 лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13.50 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 405 лева. Заповед № 1278/29.05.2015г. на Кмета на Община Бургас.

 

Търговете ще се проведат на 10.07.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 17.07.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Оглед на обектите може да бъде извършван на 11.06.2015 г. и на 25.06.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа. При обявяване на търг за непроведен, оглед на обекта, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 14.07.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Цена на тръжната документация - 110 лева, без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 08.07.2015 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 09.07.2015 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 15.07.2015 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 16.07.2015 година.

Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.


свали като pdf разглеждания: 3785 последна промяна: 15:56:58, 02 юни 2015