ЗАПОВЕД 1637/03.07.2015 Г.

ЗАПОВЕД 1637/03.07.2015 Г.

Публикувано на: понеделник, 06 юли 2015
Валидно до: сряда, 12 август 2015, 16:23

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание /Протокол № 52/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен обект - частна общинска собственост, представляващ помещение № 1, с полезна площ 55.87 кв.м., находящо се в сграда, актувана с Акт №7826/28.02.14г. за частна общинска собственост, с административен адрес: гр.Бургас, ул. "Иван Богоров" № 19, с идентификатор №07079.608.320.2 по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас, цялата застроена на 136 кв.м., построена в УПИ ІІІ в кв. 135Б по ПУП - ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, при граници на помещението: север - ул."Иван Богоров", изток - помещение №2, юг - външен зид, запад - сграда с идентификатор 07079.608.320.3.
Определям начална тръжна цена на месечния наем в размер на 30.80 /тридесет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС .
Определям стъпка за наддаване в размер на 3 /три/ лева без ДДС.
Търгът да се проведе на 06.08.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 92.40 /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG 89 SOMB 9130 33 23996501.
Определям цена на тръжната документация - 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 04.08.2015 г.
Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 05.08.2015 година.
Утвърждавам тръжна документация, както следва: Заявление-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Наддавателно предложение /приложение №4/; Копие от скица на имота.
Оглед на имота може да бъде извършван на 16.07.2015 г. и на 30.07.2015 г. от 10,00 до 11.00 часа.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 13.08.2015 г., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 11.08.2015 г.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 12.08.2015 година.
Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 07.08.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.
Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 


ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 3485 последна промяна: 16:29:54, 06 юли 2015