ЗАПОВЕД №1747/16.07.2015 г.

ЗАПОВЕД №1747/16.07.2015 г.

Публикувано на: четвъртък, 16 юли 2015
Валидно до: вторник, 25 август 2015, 11:59

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас


ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна общинска собственост, както следва:

1. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), павилион № 2 от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоарното пространство на бул. "Стефан Стамболов", гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с обща площ 8.56 кв.м. , при граници: изток - оградата на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоарно пространство и бул. "Ст. Стамболов", север - павилион № 1, юг - павилион № 3, предназначен за търговска дейност. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 420 (четиристотин и двадесет) лева. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 140 (сто и четиридесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 14 (четиринадесет) лева без ДДС.
2. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), павилион № 2, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл."Трапезица", гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с обща площ 7.50 кв.м., при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3 в ж.к."Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул."Струга", север - павилион №1 и тротоарно пространство, юг - павилион №3 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 145 /сто четиридесет и пет/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 14.50 (четиринадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 435 (четиристотин тридесет и пет) лева.
3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), павилион № 3, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл."Трапезица", гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с обща площ 7.50 кв.м., при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3 в ж.к."Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул."Струга", север - павилион №2 и тротоарно пространство, юг - павилион №4 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 145 /сто четиридесет и пет/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 14.50 (четиринадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 435 (четиристотин тридесет и пет) лева.
4. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), павилион №2 от базар "Автобусна спирка срещу "МБАЛ-Бургас" АД, находящ се върху тротоарното пространство на бул. "Стефан Стамболов", гр. Бургас, ведно с 1/4 от тоалетна, с обща площ 13.13 кв.м., при граници: изток - бул."Ст. Стамболов", запад - стена към Парк "Изгрев" в ж.к."Славейков", север - павилион №3, юг - павилион №1, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 165 /сто шестдесет и пет/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 16.50 (шестнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 495 (четиристотин деветдесет и пет) лева.
5. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 28 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), обект, находящ се на I-ви етаж в сградата на ул."Хан Кубрат" №7, кв."Победа", гр. Бургас, представляващ, съгласно скица неразделна част от заповедта помещение от обект 2 с полезна площ 16.95 кв.м., при граници: изток - коридор, запад - външен зид, север - помещение, общинска собственост, юг - коридор към входа и помещение от обект 2 с полезна площ 10.23 кв.м., при граници - изток - външен зид, запад - коридор, север - помещение общинска собственост, юг- обект №3, ведно с 12.42 кв.м. от коридор, предназначен за пощенски услуги. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 285 /двеста осемдесет и пет/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 28.50 (двадесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 855 (осемстотин петдесет и пет) лева.
6. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 28 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), обект, находящ се в гр. Бургас, ж.к."Меден рудник", ул."Въстаническа" № 40, първи етаж, представляващ, съгласно скица неразделна част от заповедта, обект № 4 с полезна площ 48.24 кв.м., при граници : североизток - външен зид и обект № 3, северозапад - обекти № № 3 и 5, югозапад - външен зид, югоизток - външен зид, предназначен за пощенски услуги. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 350 /триста и петдесет/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 35 (тридесет и пет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 050 (хиляда и петдесет) лева.
7. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 28 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), обект, находящ се в гр. Бургас, ул. "Александър Велики" № 37, представляващ, съгласно скица неразделна част от заповедта, обект № 2 с полезна площ 57.70 кв.м., при граници: изток - външен зид; запад - пожарна; север - вътрешен преграден зид; юг - външен зид, предназначен за битови услуги на населението. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 24 (двадесет и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 720 (седемстотин и двадесет) лева.
8. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 28 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), обект, находящ се в гр. Бургас, ул."Странджа" №15, до вх. Д, партер, с полезна площ 68.11 кв.м., при граници : изток - външен зид, запад - магазин, север - външен зид, юг - стълбищна клетка до вх.Д, предназначен за производствена дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 820 /осемстотин и двадесет/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 82 (осемдесет и два) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 460 (две хиляди четиристотин и шестдесет) лева.
9. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 28 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), обект, находящ се в гр. Бургас, ж.к."Лазур", бл.89, вх. Б, партер, обект №1, с площ 228.88 кв.м., при граници: север - ул."К. Величков", изток - проход, юг - стълбищна клетка и вход Б, запад - помещения общинска собственост, отгоре - апартаменти, отдолу - изби, предназначен за офис. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 2 060 /две хиляди и шестдесет/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 206 (двеста и шест) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 6 180 (шест хиляди сто и осемдесет) лева.

Търговете да се проведат на 20.08.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 18.08.2015 г.
Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 19.08.2015 година.
Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.
Оглед на имота може да бъде извършван на 31.07.2015 г. и на 14.08.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот, да се проведе на 27.08.2015г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.
Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 25.08.2015 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 26.08.2015 година.
Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 21.08.2015г. от 10,00 до 11,00 часа.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.
Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 3869 последна промяна: 12:02:37, 16 юли 2015