Заповед №2969/29.10.15 г.

Заповед №2969/29.10.15 г.

Публикувано на: четвъртък, 29 октомври 2015
Валидно до: сряда, 02 декември 2015, 16:23

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна общинска собственост, както следва:

1. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов", в подлеза РУМ "Младост", представляващ павилион №12, със застроена площ 11.49 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел и обекти, запад - външен зид, север - стълбище, юг - обект №13, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 130 (сто и тридесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13 (тринадесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 390 (триста и деветдесет) лева. ВЛЕЗ ТУК
2. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, к/с "Зорница", в подлеза "Янко Андонов", представляващ търговски обект № 1, съгласно скица - разпределение, със застроена площ 23.20 кв.м., при граници: изток - пешеходен тунел, запад - вертикална стена на подлеза, север - обект № 2, юг - вертикална стена на подлеза, предназначен за търговска дейност, актуван с акт за частна общинска собственост №659/12.01.1998г. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 185 (сто осемдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 18.50 (осемнадесет лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 555 (петстотин петдесет и пет) лева. ВЛЕЗ ТУК
3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 46 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в подлеза "Янко Андонов", ж.к. "Зорница", гр. Бургас, представляващ обект № 3"а", със застроена площ 12.81 кв.м., при граници: изток - вертикална стена на подлеза, запад - пешеходен тунел, север - вертикална стена на подлеза, юг - обект № 2"а", предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 100 (сто) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 10 (десет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 300 (триста) лева. ВЛЕЗ ТУК
4. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 43 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), самостоятелен временен обект, представляващ павилион №1, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на площад "Трапезица", гр. Бургас, ведно с правото на ползване на 1/6 от санитарен възел, всичко с обща площ 5,77 кв. м, при граници: север - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. "Струга", изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх. 3 в ж.к. "Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. "Струга", юг - павилион № 2 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 86.55 (осемдесет и шест лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 8.70 (осем лева и седемдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 260 (двеста и шестдесет) лева. ВЛЕЗ ТУК
5. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен временен обект, представляващ павилион № 2, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на пл."Трапезица", гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с обща площ 7.50 кв.м., при граници: изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх.3 в ж.к."Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул."Струга", север - павилион №1 и тротоарно пространство, юг - павилион №3 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 145 /сто четиридесет и пет/ лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 14.50 (четиринадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 435 (четиристотин тридесет и пет) лева. ВЛЕЗ ТУК
6. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 43 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), самостоятелен временен обект, представляващ павилион №4, находящ се върху тротоарното пространство на кръстовището на площад "Трапезица", гр. Бургас, ведно с правото на ползване на 1/6 от общ санитарен възел, всичко с обща площ 8,85 кв.м., при граници: север - павилион № 3, изток - тротоарно пространство и зелени площи пред бл.57, вх. 3 в ж.к. "Братя Миладинови", запад - тротоарно пространство и автобусна спирка на ул. "Струга", юг - павилион № 5 и тротоарно пространство, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 132.75 (сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13.30 (тринадесет лева и тринадесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 400 (четиристотин) лева. ВЛЕЗ ТУК
7. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание (Протокол № 53), самостоятелен временен обект, представляващ павилион № 2 от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоарното пространство на бул. "Стефан Стамболов", гр. Бургас, ведно с 1/6 от тоалетна, с обща площ 8.56 кв.м. , при граници: изток - оградата на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоарно пространство и бул. "Ст. Стамболов", север - павилион № 1, юг - павилион № 3, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 140 (сто и четиридесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 14 (четиринадесет) лева без ДДС.Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 420 (четиристотин и двадесет) лева. ВЛЕЗ ТУК 
8. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 16.12.2014г. заседание (Протокол № 45), самостоятелен обект, находящ се в гр.Бургас, ул. "Александровска" №115, представляващ обект №3 (ляв), с полезна площ 177.74 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - външен зид и ул."Александровска", север - стълбище и магазин общинска собственост, юг - стълбище и магазин общинска собственост, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 3 200 (три хиляди и двеста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 320 (триста и двадесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 9 600 (девет хиляди и шестстотин) лева. ВЛЕЗ ТУК
9. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.34 от дневния ред на проведеното на 25.03.2014 г. заседание (Протокол № 34), нежилищен обект, с площ 122 кв.м., построен в УПИ I, кв.16 по плана на кв. Акации", ул."Китка" № 16, гр. Бургас, при граници на обекта: изток - външен зид към поземления имот, запад - външен зид към ул."Пеликан", север - външен зид към ул."Китка", юг - външен зид към поземления имот, предназначен за складова дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 165 (сто шестдесет и пет) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 16.50 (шестнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 495 (осемстотин двадесет и пет) лева. ВЛЕЗ ТУК
10. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 44 от дневния ред на проведеното на 28.04.2015 г. заседание (Протокол № 51), обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в Спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к. "Зорница", гр. Бургас, представляваща обект № 7, предназначен за услуги, с полезна площ 63,50 кв.м., при граници: изток - обект № 6, запад - вход зала, север - зала, юг - фоайе, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 500 (петстотин) лева без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 50 (петдесет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 500 (хиляда и петстотин) лева. ВЛЕЗ ТУК

Търговете да се проведат на 03.12.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 01.12.2015 г.
Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 02.12.2015 година.
Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.
Оглед на имота може да бъде извършван на 12.11.2015 г. и на 26.11.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот, да се проведе на 10.12.2015г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.
Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 08.12.2015 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 09.12.2015 година.
Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 04.12.2015г. от 10,00 до 11,00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.
Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
ВрИД Кмет на Община Бургас
Съгласно Заповед № РД-09-46 / 19.10.2015г.
На Областен управител на област Бургас


свали като pdf разглеждания: 3457 последна промяна: 16:46:29, 29 октомври 2015