Заповед №2970/29.10.15 г.

Заповед №2970/29.10.15 г.

Публикувано на: четвъртък, 29 октомври 2015
Валидно до: сряда, 02 декември 2015, 16:48

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и 2015г. на Община Бургас,

ОТКРИВАМ :

Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва:

1. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ VI (шест римско) с площ 369 (триста шестдесет и девет) кв.м., в квартал 30 (тридесети) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: север - УПИ V-328, изток - УПИ VІІ, юг - улица, запад - улица, актуван с Акт №5835/ 08.09.2009г. за частна общинска собственост, отреден за КОО. Начална тръжна цена в размер на 9 300 (девет хиляди и триста) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 186 (сто осемдесет и шест) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 930 (деветстотин и тридесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
2. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ ХХ-390 (двадесет римско за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет) с площ 1328 (хиляда триста двадесет и осем) кв.м., в квартал 30 (тридесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: север - УПИ ХVІІ-389, североизток - УПИ ХХІІ-386,387, изток - УПИ ХХІ-390, юг-улица, запад -УПИ ХІХ-391, УПИ ХХІV-2132 и УПИ ХVІІІ-2133, актуван с Акт №5240/23.09.2008год. за частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена в размер на 25 100 (двадесет и пет хиляди и сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 502 (петстотин и два) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 510 (две хиляди петстотин и десет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
3. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ ХХІ-390 (двадесет и едно римско за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет) с площ 1188 (хиляда сто осемдесет и осем) кв.м., в квартал 30 (тридесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: север - УПИ ХХІІ-386,387, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ ХХ-390, актуван с Акт №4420/27.11.2006г. за частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена в размер на 22 500 (двадесет и две хиляди и петстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 250 (две хиляди двеста и петдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
4. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ ХІІІ-общ. (тринадесет римско общински), с площ 514 (петстотин и четиринадесет) кв.м., в квартал 39 (тридесет и девет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: север - УПИ ХІV-общ., североизток - УПИ ХІІ-471, юг - улица, запад - улица, актуван с Акт №7568/30.08.2013г. за частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена в размер на 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 230 (двеста и тридесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 150 (хиляда сто и петдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
5. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ ХІV-общ., (четиринадесет римско общинско) с площ 516 (петстотин и шестнадесет) кв.м., в квартал 39 (тридесет и девет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: северозапад - УПИ Х-469, североизток - УПИ ХІІ-471, юг - УПИ ХІІІ-общ., запад - улица, актуван с Акт 7569/30.08.2013г. за частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена в размер на 11 500 (единадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 230 (двеста и тридесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 150 (хиляда сто и петдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
6. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание (Протокол № 43), имот, представляващ УПИ ІІ-общ. (две римско общински), с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м., в квартал 40 (четиридесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, при граници: север - УПИ І, изток, югоизток - улица, юг - улица, запад, северозапад - край на регулация, актуван с Акт 7567/30.08.2013г. за частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство. Начална тръжна цена в размер на 12 800 (дванадесет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 256 (двеста петдесет и шест) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 280 (хиляда двеста и осемдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
7. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.15 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол №52), имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ Х-общ. (десет римско общински), с площ 565 (петстотин шестдесет и пет) кв.м., в квартал 50 (петдесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - УПИ ІХ-371., изток - улица, юг -УПИ ХІ, запад - УПИ ХІІ-372, актуван с Акт №6024/26.03.2010г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 11 900 (единадесет хиляди и деветстотин лева), без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 238 (двеста тридесет и осем) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 190 (хиляда сто и деветдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
8. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.15 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол №52), имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ХІ-общ. (единадесет римско - общински), с площ 556 (петстотин петдесет и шест) кв.м., в квартал 50 (петдесет) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, при граници: север - УПИ Х, изток - улица, юг - улица, запад - ХІІ-372, актуван с Акт 6025/26.03.2010г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 11 700 (единадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 234 (двеста тридесет и четири) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 170 (хиляда сто и седемдесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
9. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.15 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол №52), имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ V-общ.(пет римско общински), с площ 527 (петстотин двадесет и седем) кв.м., в квартал 76 (седемдесет и шест) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден "за жилищно строителство, при граници: северозапад - УПИ ІV-990, североизток -улица, югоизток, юг, югозапад -УПИ І, актуван с Акт 6421/11.11.2011г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 11 100 (единадесет хиляди е сто) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 222 (двеста двадесет и два) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 110 (хиляда сто и десет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
10. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 21.07.2015 г. заседание (Протокол № 54), имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ І-992 (едно римско за имот с планоснимачен номер деветстотин деветдесет и две) с площ 683 (шестстотин осемдесет и три) кв.м., в квартал 77 (седемдесет и седем) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: северозапад - улица, североизток - УПИ ІІ-993, югоизток - УПИ ХІІІ-1010, югозапад - улица, актуван с Акт №7364/09.04.2013 год. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 14 390 (четиринадесет хиляди триста и деветдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 290 (двеста и деветдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 439 (хиляда четиристотин тридесет и девет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
11. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.36 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), имот, находящ се в с. Рудник, представляващ УПИ ХІІІ-1010 (тринадесет римско за имот с планоснимачен номер хиляда и десет) с площ 641(шестстотин четиридесет и един) кв.м., в квартал 77 (седемдесет и седем) по общия план на с.Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: северозапад - УПИ І-992; североизток - УПИ ІІІ-994; югоизток - УПИ ХІІ-1009; югозапад - улица, актуван с Акт №5642/23.04.2009год. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена в размер на 13 400 (тринадесет хиляди и четиристотин) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 268 (двеста шестдесет и осем) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 340 (хиляда триста и четиридесет) лева, цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.
12. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол № 52), имот, находящ се в с.Черно море, представляващ УПИ Х (десет римско) с площ 204 (двеста и четири) кв.м., в квартал 137 (сто тридесет и седем) по общия план на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, отреден за КОО и ТП, при граници: север - УПИ І, изток - УПИ VІІ, юг - улица, запад -УПИ VІІІ, актуван с Акт 5428/06.03.2009г. за частна общинска собственост. Начална тръжна цена 5 350 (пет хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 107 (сто и седем) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 535 (петстотин тридесет и пет), цена на тръжната документация - 50 (петдесет) лева, без ДДС.

Търговете да се проведат на 04.12.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.
Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определената цена на тръжната документация за всеки от търговете следва да бъде внасяна в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.
Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търговете е до 16.00 часа на 02.12.2015 г.
Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търговете е до 16,00 часа на 03.12.2015 година.
Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.
Огледи на имотите могат да бъдат извършвани на 10.11.2015 г. и на 24.11.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
При обявяване на някой от търговете за непроведен, повторен търг за съответния имот да се проведе на 11.12.2015 г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.
Ново заявления за участие в повторния търг за съответния имот се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 09.12.2015 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 10.12.2015 година.
Огледи на имотите, във връзка с повторния търг, могат да бъдат извършвани на 08.12.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.
Съобщение за провеждането на търговете по тази заповед да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 


КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
ВрИД Кмет на Община Бургас
Съгласно Заповед № РД-09-46 / 19.10.2015г.
На Областен управител на област Бургас


свали като pdf разглеждания: 3373 последна промяна: 16:49:01, 29 октомври 2015