ЗАПОВЕД №3173/19.11.2015 г.

ЗАПОВЕД №3173/19.11.2015 г.

Публикувано на: петък, 20 ноември 2015
Валидно до: сряда, 16 декември 2015, 09:33

Със Заповеди №№ 2967, 2968, 2969, 2970, 2971 от 29.10.2015 г. на ВрИД Кмет на Община Бургас и Заповед №3029 от 05.11.2015 г. на Кмета на Община Бургас е открито административно производство по провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти - частна  общинска собственост. Търговете следва да се проведат на трети и четвърти декември 2015 г., на която дата тръжната комисия трябва да заседава.

С решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.4 от дневния ред на проведеното на 10.11.2015 г. заседание (Протокол №2) е избрана Комисия за търгове, конкурси, приватизация и публично-частно партньорство в състав от петнадесет члена, като 11 от тях - общински съветника  и 4-ма представители на Община Бургас.

Съгласно разпоредбата на чл.50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет - Бургас, състава на комисията се състои от 9 члена, от които шестима общински съветника и трима служители от общинската администрация.

От изложеното е видно, че решението на Общинския съвет е в противоречие с цитираната правна норма. Докато Общинският съвет не измени разпоредбата на чл. 50 от НРПУРОИВ и приведе съдържанието на нормата в съответствие с числения състав на избраната от него комисия, последната не може да взема законосъобразни решения.

Предвид изложеното и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

З А П О В Я Д В А М:

1. Отменям Заповеди №№ 2967, 2968, 2969, 2970, 2971 от 29.10.2015г. на ВрИД Кмет на Община Бургас  и моя Заповед №3029 от 05.11.2015 г., с които е открито административно производство по провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост.

2. Да се възстановят заплатените суми за закупуване на тръжната документация и сумите за внесените депозити на участниците в търговете, за имотите, описани в цитираните по-горе заповеди.

3. Да се върнат подадените оферти, срещу подпис на подателя.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14 - дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас, Директора на Дирекция "Бюджет и финанси" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Бургас.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ                     

Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 3844 последна промяна: 09:35:56, 20 ноември 2015