Заповед №3482/16.12.15 г.

Заповед №3482/16.12.15 г.

Публикувано на: сряда, 16 декември 2015
Валидно до: четвъртък, 21 януари 2016, 15:01

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, съгласно решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 21 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015 г. заседание (Протокол №3) и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас 

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна  общинска собственост, разположени в подлез РУМ "Младост", находящ се на бул. "Стефан Стамболов" в гр. Бургас, актуван с Акт №765/26.02.1998г. за публична общинска собственост, както следва:

 Самостоятелен обект, представляващ павилион №2, с площ 22.36 кв.м., при граници: изток - стълбище, запад - обект №3, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 250 (двеста и петдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 25 (двадесет и пет) лева без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 750 (седемстотин и петдесет) лева.

  1. Самостоятелен обект, представляващ павилион №3, с площ 13.80 кв.м., при граници: изток - обект №2, запад - обект №4, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 155 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 15.50 (петнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева.
  2. Самостоятелен обект, представляващ павилион №5, с площ 13.80 кв.м., при граници: изток - обект №4, запад - обект №6, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 155 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 15.50 (петнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева.
  3. Самостоятелен обект, представляващ павилион №6, с площ 13.80 кв.м., при граници: изток - обект №5, запад - обект №7, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 155 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 15.50 (петнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева.
  4. Самостоятелен обект, представляващ павилион №7, с площ 27.60 кв.м., при граници: изток - обект №6, запад - обект №8, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 305 (триста и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 30.50 (тридесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 915 (деветстотин и петнадесет) лева.
  5. Самостоятелен обект, представляващ павилион №8, с площ 27.60 кв.м., при граници: изток - обект №7, запад - обект №9, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 305 (триста и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 30.50 (тридесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 915 (деветстотин и петнадесет) лева.
  6. Самостоятелен обект, представляващ павилион №9, с площ 14.06 кв.м., при граници: изток - обект №8, запад - обект №10, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 155 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 15.50 (петнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева.
  7. Самостоятелен обект, представляващ павилион №10, с площ 4.03 кв.м., при граници: изток - обект №9, запад - пешеходен тънел, север - външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 45 (четиридесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 4.50 (четири лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 135 (сто тридесет и пет) лева.
  8. Самостоятелен обект, представляващ павилион №11, с площ 7.83 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - стълбище, север - стълбище, юг - стълбище, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 90 (деветдесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 9 (девет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 270 (двеста и седемдесет) лева.
  9. Самостоятелен обект, представляващ павилион №13, с площ 11.49 кв.м., при граници: изток - стълбище и пешеходен тунел, запад - външен зид, север - обект №12, юг - външен зид и стълбище, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 130 (сто и тридесет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 13 (тринадесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 390 (триста и деветдесет) лева.
  10. Самостоятелен обект, представляващ павилион №14, с площ 8.44 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - пешеходен тунел и стълбище, север - стълбище, юг - стълбище, предназначен за търговска дейност. Начална тръжна цена 95 (деветдесет и пет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 9.50 (девет лева и петдесет стотинки) без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 285 (двеста осемдесет и пет) лева.

 Търговете да се проведат на 21.01.2016 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определените размери на депозитите за участие в тръжните процедури, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас- BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация за всеки от търговете в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 19.01.2016 година.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 20.01.2016 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван на 17.12.2015 г. и на 07.01.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот,  да се проведе на 28.01.2016г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" №26, ет.1, стая №111.

Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 26.01.2016 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 27.01.2016 година.

Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 22.01.2016г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0887/11 09 25 - Красимира Петрова.

Допълнителна информация: тел. 056/907 220 - Ивелина Велева.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.                                                                                                                                                                                                  

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 2816 последна промяна: 15:03:20, 16 декември 2015